Wednesday 15 March 2017

Time: E-407 Accom/General (U) E-501 Piano Ens ( 2 G ) E-527 Accompanist Room (G E-528 Accompanist Room (G E-539 Mixed Ensemble (G)
07:00   Piano Ensemble Only      
07:30          
08:00          
08:30          
09:00       Chiu  
09:30        "   
10:00        "   
10:30        "   
11:00        "   
11:30        "  Walshe, Nick
12:00        "   " 
12:30   Wang, Tingting Scarfone  "   " 
13:00    "   "  Sotoudeh Philip Chiu
13:30 Harboyan    "   "   " 
14:00  "     "   "  Butler, Taurey
14:30 Zotova    "   "   " 
15:00  "     "   "   " 
15:30  "     "   "   " 
16:00  "     "   "   " 
16:30  "    Philip Chiu  "   " 
17:00  "     "   "   " 
17:30  "     "   "   " 
18:00  "    Ahn, Soo-Hyun Huang, Wei-Tang  " 
18:30      "   "   " 
19:00      "   "   " 
19:30      "   "   " 
20:00      "   "   
20:30      "   "   
21:00          
21:30          
22:00          
22:30          
23:00          
Time: E-407 Accom/General (U) E-501 Piano Ens ( 2 G ) E-527 Accompanist Room (G E-528 Accompanist Room (G E-539 Mixed Ensemble (G)
temporary conservatory tbc faculty External