Thursday 02 March 2017

Time: E-407 Accom/General (U) E-501 Piano Ens ( 2 G ) E-527 Accompanist Room (G E-528 Accompanist Room (G E-539 Mixed Ensemble (G)
07:00   Piano Ensemble Only      
07:30          
08:00          
08:30          
09:00          
09:30          
10:00          
10:30 Kutan        
11:00  "         
11:30  "         
12:00  "      Kwong  
12:30  "    Scarfone  "   
13:00 Huang, Wei-Tang    "   "   
13:30  "     "   "   
14:00  "     "   "  Zotova
14:30  "     "   "   " 
15:00  "     "   "   " 
15:30  "     "   "   " 
16:00  "     "   "   " 
16:30  "       "   " 
17:00     Nierenberg, Rachel  "   " 
17:30      "   "   " 
18:00      "   "  Ahn, Soo-Hyun
18:30      "   "   " 
19:00     A-Yeon Kim  "   " 
19:30      "   "   " 
20:00      "   "   " 
20:30      "   "   " 
21:00      "     
21:30      "     
22:00          
22:30          
23:00          
Time: E-407 Accom/General (U) E-501 Piano Ens ( 2 G ) E-527 Accompanist Room (G E-528 Accompanist Room (G E-539 Mixed Ensemble (G)
temporary conservatory tbc faculty External