Areas
Piano
Voice

Sunday

Default week
Time: E-505 E-506 E-509 E-510 E-511 E-512 E-513 E-514 E-515 E-516 E-529 E-530 E-531 E-532 E-533 E-534 E-535
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
Peletsis/Anna Dardykina/Tatiana
12:00
 "   " 
Li/Zhenni
12:30
 " 
Palliere/Julien J
13:00
 " 
13:30
14:00
Zhang/Xin Choi/Julie
14:30
15:00 Ledger/Timothy Michael Zhang/Xin
Hong/Felix Yao-An
15:30
Choi/Julie
16:00
Laothamatas/Karnsiri
16:30
Zhang/Xin
Wang/Anna Chian Yao
17:00
Weber/Madeline Rachel
17:30
18:00
Li/Jui-Sheng
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
Default week
McGill

Print Preview