Areas
Piano
Voice
Rooms
E-505
E-506
E-509
E-510
E-511
E-512
E-513
E-514
E-515
E-516
E-529
E-530
E-531
E-532
E-533
E-534
E-535

Piano - E-511

Default week
Time:Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30
08:00
08:30
09:00
Fong/Lai Wo Herbert
Fong/Lai Wo Herbert Fong/Lai Wo Herbert
09:30
 "  Fong/Lai Wo Herbert  "   " 
10:00
 "   " 
Kam/Elliot Kam/Elliot
10:30
 " 
Wang/Anna Chian Yao  "   " 
11:00
Peletsis/Anna Kam/Elliot Lazarov/Viktor Dardykina/Tatiana  " 
11:30
 "   "   "   "  Wang/Anna Chian Yao
12:00
 "  Nguyen/Stephen  "   "   " 
12:30
 "  Uzelac/Aleksandar  "   " 
13:00
Milatz/Meagan Corrie Zhang/Yunyi Zhang/Yunyi Wang/Anna Chian Yao Choi/Julie
13:30
 "   "   "  Kim/MinJoo
14:00
Hong/Felix Yao-An  "  Nguyen/Stephen  " 
Laothamatas/Karnsiri
14:30
Kim/MinJoo Nguyen/Stephen
Salazar/Olivier
15:00 Hong/Felix Yao-An  " 
Choi/Julie Salazar/Olivier Garfinkle/David Etan
15:30
Hong/Felix Yao-An
Becky Reesor Venier-Karzis/Michael Choi/Julie
16:00
Nguyen/Stephen  "   " 
16:30
 "   "  Zhang/Yunyi
17:00 Weber/Madeline Rachel
Dardykina/Tatiana  "  Zhang/Yunyi
17:30
Nguyen/Stephen Choi/Julie  " 
18:00
 " 
18:30
 " 
19:00
Laothamatas/Karnsiri Fong/Lai Wo Herbert
19:30
Hong/Felix Yao-An
 " 
20:00
Fong/Lai Wo Herbert Wang/Anna Chian Yao Fong/Lai Wo Herbert
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
McGill

Print Preview