Areas
Piano
Voice
Rooms
E-505
E-506
E-509
E-510
E-511
E-512
E-513
E-514
E-515
E-516
E-529
E-530
E-531
E-532
E-533
E-534
E-535

Piano - E-512

Default week
Time:Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
Lazarov/Viktor
10:00
Zhang/Yunyi  " 
10:30
Laothamatas/Karnsiri
 " 
11:00
Bell/Lucas David
Hong/Felix Yao-An
Garfinkle/David Etan
11:30
 "  Weber/Madeline Rachel Wang/Anna Chian Yao Min/Tian Wu/Szu-Hsuan
12:00
 "   " 
 "   " 
12:30
 "  Salazar/Olivier Hong/Felix Yao-An
13:00
Zhang/Yunyi Hong/Felix Yao-An
Laothamatas/Karnsiri Jang/Hyunjin
13:30
 "  Wu/Szu-Hsuan Wu/Szu-Hsuan  "   " 
14:00
 "   "   "  Garfinkle/David Etan White/Meghan Marie
14:30
 "  Hong/Felix Yao-An  " 
 " 
15:00
Wong/Anna Chou/Chih-Ting Ghannam/Joud  " 
15:30
Zhang/Yunyi  "   " 
 "  White/Meghan Marie
16:00
Zhang/Yunyi Hong/Felix Yao-An  "  Parfyonov/Kiryll
16:30
Zhang/Yunyi
 "   "  Laothamatas/Karnsiri
17:00
Jang/Hyunjin Garfinkle/David Etan Jang/Hyunjin
17:30
Laothamatas/Karnsiri Hong/Felix Yao-An  " 
 " 
18:00
18:30
Manga/Rebecca
Manga/Rebecca
19:00
Laothamatas/Karnsiri  "  Chen/Junyi  " 
19:30
 " 
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
McGill

Print Preview