Areas
Piano
Voice
Rooms
E-505
E-506
E-509
E-510
E-511
E-512
E-513
E-514
E-515
E-516
E-529
E-530
E-531
E-532
E-533
E-534
E-535

Piano - E-534

Default week
Time:Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
Lansdell/Austin Bryce Wang/Anna Chian Yao
10:00
Zhou/Yangwanqing
Lansdell/Austin Bryce
Zhu/Wei Jia
10:30
 "  Wang/Tingting
Salazar/Olivier
11:00
 " 
Reesor/Rebecca Ann Salazar/Olivier
11:30
Lansdell/Austin Bryce Buron/Marilou  " 
12:00
Reesor/Rebecca Ann Lansdell/Austin Bryce  "   "  Yeunyonghattaporn/Akkra
12:30
 " 
 "  Salazar/Olivier  " 
13:00
 "  Von Eccher/Magdalena Pia  "  Salazar/Olivier  " 
13:30
Li/Jui-Sheng  "  Kam/Elliot Li/Jui-Sheng  " 
14:00
 "   " 
 " 
14:30
 "   "  de Goeij/Edwin  "  Reesor/Rebecca Ann
15:00
 "   "  Tran/Brandon  " 
15:30
Von Eccher/Magdalena Pia  "   "   "   " 
16:00
 "  Li/Jui-Sheng  "   "   "  Muellejans/Gavriel David
16:30 Wang/Anna Chian Yao
 "  Wang/Anna Chian Yao  " 
 " 
17:00
Salazar/Olivier
Arthur/Daniel  " 
17:30
Salazar/Olivier
 "   " 
18:00
Ledger/Timothy Michael Wang/Anna Chian Yao
 " 
18:30
Salazar/Olivier  " 
 " 
19:00
 " 
 " 
19:30
 "  Furlan/Julia Rose
 " 
20:00
Muellejans/Gavriel David
20:30
 " 
Muellejans/Gavriel David
21:00
 " 
 " 
21:30
 " 
 " 
22:00
 " 
 " 
22:30
 " 
McGill

Print Preview